GRUPA III - MISIE

Rok szkolny 2017/2018


Nauczycielki:

  • Aleksandra Czerwińska - Woźniak

  • Magdalena Głębowska

Pomoc nauczyciela:

  • Anna Nowacka

 

temat tygodnia: Mama i tata              (21.05-25.o5.2018)

Dodano: 16:32:40 19-05-2018

Cele ogólne:

-rozwijanie wyobraźni i mowy dziecka

-przygotowanie do nauki czytania(analiza i synteza sylabowa wyrazów)
-doskonalenie umiejętności zapamiętywania
-zachęcenie dzieci do prowadzenia obserwacji przyrodniczych
- wyrabianie poczucia rytmu i estetyki ruchu

-rozwijanie sprawności fizycznych: siły, zręczności i koordynacji
-zachęcenie do wypowiadania się na podany temat
-poszerzanie umiejętności plastycznych
-rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą
-doskonalenie umiejętności matematycznych
-utrwalenie programu przygotowywanego na dzień mamy i taty
-doskonalenie sprawności manualnych

-zachęcanie do rozpoznawania emocji

-poszerzanie wiadomości plastycznych o pojęcie „barwy pochodne”
-wyrabianie nawyków higienicznych

- doskonalenie sprawności palców i nadgarstków

Przewidywane osiągnięcia dzieci: 

-wypowiada się nt. zawodów rodziców

-wypowiada się nt. swoich rodziców
-dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów
-mówi wiersz z pamięci
-zauważa zmiany w przyrodzie

-chętnie bierze udział w zabawach relaksacyjnych

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
-buduje dłuższe wypowiedzi w oparciu o obrazki

-rozpoznaje nastrój piosenki
-potrafi chodzić slalomem
-buduje dłuższe wypowiedzi
-śpiewa piosenki przygotowywane na dzień mamy
-słucha uważnie bajeczki
-posługuje się określeniami : z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy
-odwołuje się do własnych doświadczeń
-posługuje się pojęciem „tyle samo”
-potrafi rywalizować „Fair play”
-rozpoznaje emocje

 

      

~~zaproszenie~~

Dodano: 12:02:44 15-05-2018

 

Droga Mamusiu, Kochany Tatusiu!

 

O Waszym święcie pamiętamy, więc serdecznie zapraszamy

na uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.

Będą tańce, radość wielka, będzie wierszyk i piosenka.

A co jeszcze nie zdradzimy, bo Was mile zaskoczymy.

 

05.06.2018 r. (wtorek) o godzinie 16.30

w sali wielofunkcyjnej

 

temat tygodnia: różne pojazdy    (14.05.2018 - 18.05.2018)

Dodano: 07:54:14 13-05-2018

Cele ogólne:

- usystematyzowanie wiedzy nt. pojazdów lądowych, wodnych i powietrznych

- zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się po  ulicach

-wdrażanie do słuchania i reagowania na polecenia n-la

-rozwijanie orientacji w przestrzeni-doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej

-doskonalenie wymowy

-zapoznanie z numerami alarmowymi i sygnałami pojazdów uprzywilejowanych

- kształcenie słuchu fonematycznego

-rozwijanie umiejętności posługiwania się piłką 

-doskonalenie umiejętności wycinania

-aktywizowanie myślenia dzieci

-rozwijanie umiejętności matematycznych: klasyfikowania  przeliczania

-rozwijanie wyobraźni podczas rysowania oraz nie przeszkadzania sobie nawzajem

-doskonalenie sprawności artykulacyjnych 

-rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi

-zwracanie uwagi na kulturalne odnoszenie się do innych

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

- wymienia pojazdy lądowe, wodne i powietrzne

-stosuje się do zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach

-reaguje na polecenia n-la

-posługuje się pojęciami: na, pod, za, obok

-składa obrazek z części w całość

-wydłuża czas  wypowiadania samogłosek

-zna numer alarmowy 112

-wypowiada się pełnym zdaniem

-chwyta piłkę oburącz, podrzuca, rzuca za głowy

-prawidłowo posługuje się nożyczkami; wycina określone elementy

-kończy zdanie „co by było gdyby……

-klasyfikuje wg jednej cechy: miejsca poruszania się pojazdu

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom  

-rysuje wg własnej wyobraźni

-szanuje wytwory pracy innych

-naśladuje odgłosy pojazdów

-jest spostrzegawcze, zapamiętuje przedmioty

-używa zwrotów grzecznościowych

Temat tygodnia: mieszkańcy Łąki

Dodano: 19:06:13 06-05-2018

Cele ogólne:
-poszerzanie wiadomości przyrodniczych (ekosystem- łąka)
-zachęcanie do ciekawych obserwacji i wymiany poglądów
-rozwijanie wyobraźni tanecznej
-utrwalenie kolorów
-doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
-kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń gimnastycznych
-doskonalenie umiejętności wycinania
- kształtowanie odporności emocjonalnej
-przygotowanie do nauki pisania
-doskonalenie pamięci odtwórczej
-doskonalenie umiejętności wykonywania skoków obunóż
-rozwijanie myślenia matematycznego podczas przeliczania w zakresie 1-6
-zachęcanie do udziału w zabawach tropiących
-zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych
-rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi
-rozwijanie wyobraźni twórczej podczas tworzenia książeczki
-rozwijanie sprawności manualnych palców dłoni

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
-bierze aktywny udział w zabawie- inscenizacji
-wymienia zwierzęta mieszkające na łące
-prowadzi obserwacje
-tańczy do muzyki klasycznej
-dzieli nazwy na sylaby
-zna kolory i układa wzór wg określonej kolorystki
-wycina nożyczkami
-jest empatyczne
-bawi się zgonie ze swoimi zainteresowaniami
-posługuje się w zabawie zwrotami wskazującymi kierunek
-potrafi wykonać skoki obunóż
-prawidłowo wypowiada zgłoski
-przelicza kwiaty w zakresie 1-6
-tworzy własne improwizacje taneczno-ruchowe
-wykonuje ćwiczenia oddechowe
-układa zdania o zwierzętach
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne
-wie, że częste przebywanie na świeżym powietrzu jest dobre dla zdrowia
-rysuje mieszkańców łąki
-lepi z plasteliny lub masy plastycznej
-wymienia dni tygodnia

 

temat tygodnia: tu mieszkam        (23.04.2018 - 27.04.2018)

Dodano: 07:50:23 22-04-2018

Cele ogólne:

- kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat

- całościowe postrzeganie wyrazu „dom”

- nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu

- określanie  funkcji pomieszczeń w domu czy mieszkaniu

- wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu na terenie przedszkolnym

- kształtowanie odporności emocjonalnej

- nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką

- zachęcanie do zapamiętania adresu zamieszkania oraz niepodawania adresu osobom nieznajomym

-rozwijanie myślenia matematycznego

-doskonalenie umiejętności przeliczania

-doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności manualnych

- kształtowanie pojęć: architekt, budowniczy

-rozwijanie wyobraźni przestrzennej

 

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

-wypowiada się na określony temat

-buduje dłuższe wypowiedzi, posługując się pełnymi zdaniami

-wymienia różne rodzaje budynków

-nazywa pomieszczenia w domu

-zna i wymienia funkcje poszczególnych pomieszczeń w domu

-ilustruje ruchem treść piosenki

-zna adres zamieszkania

-wie, że podawanie adresu nieznajomym jest niebezpieczne

-przelicza  w zakresie 5 i więcej

-wypowiada się nt. wielkości, koloru i przeznaczenia kluczy

-poprawnie wykonuje ćwiczenia grafomotoryczne

-wskazuje różnice i podobieństwa

- odróżnia prawdę od fałszu

-wypowiada się nt. swoich odczuć w rożnych sytuacjach 

-konstruuje z klocków na podany temat

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu

 

Temat tygodnia: „ŚWIĘTO ZIEMI”(16.04.2018-20.04.2018)

Dodano: 09:09:29 15-04-2018

Cele ogólne:
- wzbogacanie wiedzy ogólnej
- zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat piękna przyrody
- zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie na co dzień i wyrabianie nawyków proekologicznych
- kształcenie pamięci odtwórczej
- kształcenie nawyków higienicznych
- zachęcenie do eksperymentowania i wyciągania wniosków
- inspirowanie do działań ekologicznych
- rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać
- rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie prawidłowej postawy
- wyrabianie poczucia empatii oraz postawy współczucia i pomocy
- utrwalanie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych
- zachęcenie do obserwacji roślin
- rozwijanie inwencji twórczej i pomysłowości
-zachęcenie do rozwijana inwencji plastycznej
- zaspokojenie naturalnej potrzeby zabawy np. konstrukcyjnej
- zachęcanie do aktywności oraz kształtowanie wyczucia własnego ciała i przestrzeni
- rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo – ruchowej
- rozbudzanie wrażliwości i szacunku wobec przyrody
- kształcenie postawy współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie
- utrwalenie znajomości dni tygodnia

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
-ogląda z zainteresowaniem książki przyrodnicze
-starannie koloruje globus
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-wie jak należy dbać o ziemię
-mówi wiersz z pamięci
-zna różne zachowania ekologiczne
-wypowiada się pełnymi zdaniami
-mówi wiersz z pamięci
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-rozumie że należy dbać o przyrodę
-bawi się zgodnie z innymi
-używa zwrotów grzecznościowych
-kończy rozpoczęte zdanie
-zna kolory
-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne
-buduje z klocków na określony temat
-posługuje się pojęciami wyższy, najwyższy
-ilustruje wiersz ruchem
-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
-zna zachowania ekologiczne
-zna dni tygodnia

Wierszyk ekologa:
Czy to mały czy to duży
Każdy wie coprzyrodzie służy.
W lesie nie krzyczymy,
Nigdy nie śmiecimy.
W domu taką mamy modę,
Że oszczędzamy wodę.
Śmieci zawsze się sortuje,
Przecież nic to nie kosztuje!
Bo gdy czysto jest wokoło
wszyscy się ucieszą.
Pszczółki brzęczą, motyl lata, ptaszek śpiewa,
A dokoła szumią drzewa.

            

 

 

temat tygodnia: dbamy o zdrowie (09.04.2018 - 13.04.2018)

Dodano: 07:30:33 08-04-2018

Cele ogólne:

- kształcenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat; rozwijanie uwagi i słuchu

- zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

-rozwijanie samodzielności, myślenia, spostrzegawczości

-wdrażanie do samodzielnego ubierania się i rozbierania

-doskonalenie słuchu fonematycznego

- poszerzanie wiedzy ogólnej

- ćwiczenie motoryki małej

- doskonalenie pamięci

-doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej

- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi

- doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała

- wyrabianie postawy, współdziałania, koleżeństwa i pomocy

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

- potrafi wypowiedzieć się nt. zdrowych produktów i pracy lekarza

-aktywnie uczestniczy w zabawie (doświadczeniu)

-samodzielnie przebiera się i odkłada rzeczy na miejsce

-dzieli wyrazy na sylaby

-nazywa przedmioty, znajduje pary i koloruje rysunki

-jest sprawne manualnie

-układa przedmioty wg kolejności

-poprawnie posługuje się liczebnikami porządkowymi

-klasyfikuje wg koloru i liczebności

-składa obrazek w całość

-słucha bicia serca, wie gdzie się znajduje

-bawi się zgodnie z innymi

-kulturalnie odnosi się do innych w zabawie

 

Temat Tygodnia: Zwierzęta na wsi (03.04.2018-06.04.2018)

Dodano: 19:30:37 03-04-2018

Cele ogólne:

- poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

-usystematyzowanie wiadomości o zwierzętach żyjących na wsi

-kształtowanie prawidłowej postawy i doskonalenie sprawności :zwinności i szybkości

-poszerzanie wiadomości nt przetworów z mleka

-poszerzenie wiedzy nt produktów odzwierzęcych

-rozwijanie sprawności manualnych

- wyrabianie postawy, współdziałania, koleżeństwa i pomocy

-doskonalenie umiejętności językowych

- kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi

-zachęcanie do udziału w zabawach ruchowych

- przezwyciężanie niechęci do potraw

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci :

-szanuje prawa innych w zabawie

-jest spostrzegawcze

-potrafi wypowiedzieć się nt życia na wsi

-dobiera w pary zwierzęta 

-wie, które zwierzęta można spotkać na wsi

-zna zwierzęta, które dają mleko

-zna przetwory z mleka

-potrafi wymienić produkty odzwierzęce

-rozpoznaje i nazywa dzieci zwierząt

-układa rymy do podanych wyrazów

-nazywa mieszkańców zagrody

-rozpoznaje ptaki domowe i naśladuje wydawane przez nie głosy

-łączy w pary i koloruje

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej   

-prawidłowo wypowiada zgłoski

 

 

temat tygodnia: wielkanoc          (26.03.2018 - 30.03.2018)

Dodano: 11:02:55 24-03-2018

Cele ogólne:

-zapoznawanie z tradycjami i zwyczajami świąt wielkanocnych

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-rozwijanie umiejętności plastycznych

- usprawnianie analizatorów: wzrokowego, dotykowego oraz wzbogacanie słownictwa

- rozwijanie sprawności manualnych, słuchu fonematycznego  i samodzielności

-zachęcanie do precyzyjnego rysowania

-wdrażanie do poprawnego stosowania liczby pojedynczej i mnogiej

- wdrażanie do prawidłowego posługiwania się pojęciami: małe, duże, średnie; rozwijanie uwagi i myślenia

- utrwalanie znajomości nazw figur i rozwijanie wyobraźni

-doskonalenie posługiwania się pojęciami związanymi z kierunkowością

-doskonalenie umiejętności przeliczania

- zachęcanie do inicjowania zabawy z przestrzeganiem ustalonych w grupie zasad

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

-potrafi wypowiedzieć się nt. tradycji świąt wielkanocnych

-zna powiedzenie „obchodzić się jak z jajkiem”

-wykonuje palmę wielkanocną

-zna budowę jajek i różne ich rodzaje

-sprawnie wykonuje zadania ruchowe

-koloruje wg wzoru

-dzieli wyrazy na sylaby

-słucha opowiadania

-wypowiada się na forum grupy

-rysuje po śladzie

-układa przedmioty wg podanego rytmu

-znajduje podwójne znaczenie słów

-układa z figur geometrycznych

-odróżnia strony lewą od prawej

-przelicza liczebnikami głównymi

-samodzielnie projektuje pracę plastyczną i samodzielnie ją wykonuje

-przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie wycinania

-bawi się zgodnie z innymi przestrzegając zasad

 

 

 

 

KIERMASZ Wielkanocny

Dodano: 13:48:55 21-03-2018

Drodzy rodzice

Na korytarzu obok schodów pojawiło się MiSIOWE stoisko

z ozdobami wykonanymi własnoręcznie przez nasze Misiaki :) Ozdoby te mogą być piękną dekoracją domu. Gorąco zachęcamy do kupna, całkowity dochód ze sprzedaży ozdób zostanie przekazany na konto Rady Rodziców.

ZAPRASZAMY !!!

Wycieczka do centrum historii zajezdnia+ świat tytusa romka i Atomka

Dodano: 15:41:58 19-03-2018

Drodzy rodzice,
przypominamy jutro (wtorek 20.03. ) jedziemy na
wycieczkę do Centrum historii zajezdnia we Wrocławiu
Prosimy aby dzieci były przyprowadzone do przedszkola nie później niż na godzinę 7:50 ponieważ śniadanie zjemy o godzinie 8:00.
Wyjazd planowany jest na godzinę 8:30.

powrót ok. godz 11:30   ( na zupę) .

temat tygodnia: witamy wiosnę    (19.03.2018-23.03.2018)

Dodano: 12:15:49 18-03-2018

Cele ogólne:
- zachęcanie do inicjowania zabawy z przestrzeganiem ustalonych, w grupie zasad
- ćwiczenie spostrzegawczości
- rozwijanie myślenia oraz pamięci słuchowej, odtwórczej
-zapoznanie z oznakami wiosny
-dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
-kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej
-rozwijanie poczucia rytmu, tempa oraz reagowania na słowa piosenki
-zachęcenie do zdrowej rywalizacji
-rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięca
- rozbudzanie własnej inicjatywy w zabawie
-rozwijanie mowy , myślenia i spostrzegawczości
-doskonalenie umiejętności matematycznych
- dostrzeganie regularności podczas układania rytmu
-rozwijanie umiejętności manualnych plastycznych
-rozumienie pojęć wyraz wieloznaczny
-rozwijanie inwencji twórczej podczas projektowania pracy
-rozwijanie logicznego myślenia i odwoływania się do swojej wiedzy
-zachęcanie do rozmawiania o swoich odczuciach

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
-bawi się zgodnie z innymi
-dostrzega różnice w obrazkach
-bezpiecznie posługuje się nożyczkami
-powtarza fragmenty wiersza, mówi wiersz z pamięci
-zna i wymienia oznaki wiosny
-dzieli wyrazy na sylaby
-bawi się wg zainteresowań
-baw się zgodnie z zasadami
-jest sprawne ruchowo
-wymieni wg kolejności pory roku
-ma poczucie rytmu
-słucha uważnie bajeczki
-utrwali w zabawie kolor zielony
-układanie rytmów z listków
-przelicza elementy zbioru
-określa ilość elementów w zbiorze
-rozpoznaje bazie kotki
-szuka różnych znaczeń wyrazów
-mówi o swoich odczuciach

Temat tygodnia: marcowa pogoda (12.03.2018 - 16.03.2018)

Dodano: 13:34:29 10-03-2018

Cele ogólne:

-wzbogacenie wiadomości na zjawisk atmosferycznych i określeń pogody

-wzmacnianie aparatu oddechowego

- kształtowanie umiejętności  rozumienia związków przyczynowo – skutkowych

- zapoznanie z nazwami rodzajów wiatru oraz pozytywnymi i negatywnymi skutkami działania wiatru

- rozumienie zależności między rodzajem ubrania a pogodą

- nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości elementów

-doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej

- wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez tworzenie nowych barw

-zachęcanie do rozmów o uczuciach

-rozwijanie sprawności językowych

-doskonalenie śpiewu zbiorowego

- rozbudzanie własnej inicjatywy i zachęcanie do inicjowania zabawy z przestrzeganiem ustalonych zasad

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

-opowiada o tym, co widzi za oknem

-odpowiada na pytania związane z treścią obrazków

-buduje dłuższe wypowiedzi

-nazywa i wyszukuje elementy pogody

-poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe

-opowiada historyjkę obrazkową

-wyciąga wnioski

-wie jak dostosować ubiór do pogody

-przelicza liczebnikami głównymi

-aktywnie słucha opowiadania

-rozumie pojęcie„tyle samo”

-układa obrazek z części

-zna przysłowie o marcu

-rysuje po śladzie i koloruje

-maluje prace nową techniką

-zna symbole marcowej pogody

-zna wiosenne kolory 

-mówi o uczuciach

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-śpiewa piosenki

-przestrzega zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy

 

Temat tygodnia: W KUCHNI            (05.03.2018-09.03.2018)

Dodano: 10:26:27 04-03-2018

 

Cele ogólne

 -rozwijanie słuchu fonematycznego i koordynacji wzrokowo-ruchowej
-zapoznanie z pracą kucharki
-poszerzenie wiadomości nt atrybutów jej pracy, higieny i bezpieczeństwa pracy
- wyróżnianie sylab w nazwach sprzętów kuchennych i kolorowanie rysunków
- utrwalanie nazw sztućców, rozróżnianie wielkości i przeznaczenia
- utrwalenie, rozróżnianie i nazywanie prawej i lewej strony
-kształtowanie prawidłowej postawy i rozwijanie ogólnych sprawności ruchowych
-zachęcanie do wyrażania swoich upodobań i emocji związanych ze spożywaniem rożnych potraw
- zaspokojenie naturalnej potrzeby zabawy
- wzbogacanie słownictwa dzieci
- kształcenie wyobraźni muzycznej poprzez własną ekspresję
-zachęcanie do zdrowego odżywiania
- wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole
- poznawanie znaczenia zdrowego odżywiania dla zdrowia
-kształtowanie umiejętności grupowania obiektów wg określonej cechy
-zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu
-zachęcenie do porównywania wielkości przedmiotów, stosowania odpowiednich przyimków

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci

 -jest zręczne
-potrafi wypowiedzieć się nt pracy kucharki
-zna ważne dla niej zasady jej pracy
-dzieli wyrazy na sylaby
-koloruje wg wzoru
-słucha wiersza z uwagą
-nazywa poszczególne sztućce
-rozróżnia prawą i lewą stronę i stosuje stronność
-jest sprawne ruchowo
-wyraża swoja mimiką odczucia związane ze spożywaniem potraw
-jest odporne emocjonalnie
-bawi się zgodnie z innymi
-nazywa sprzęty ręczne i elektryczne
-opowiada i koloruje obrazek
-manipuluje sprzętami kuchennymi i odgaduje dźwięki
-gra na nietypowych instrumentach perkusyjnych
-wie jak należy zachować się przy stole
-wie co jest zdrowe dla organizmu
-nazywa zdrowe i niezdrowe produkty, jadalne i niejadalne
-wie, ze należy pić wodę
-posługuje się pojęciami: duży , większy, największy
-wie, że należy przed spożywaniem posiłków myć ręce 

 

"W KUCHNI”   A. Rżysko-Jamrozik

W kuchni zawsze coś się dzieje,

w kuchni nigdy nie jest nudno,

tyle dźwięków, tyle głosów,

że wyliczyć trudno.

Bo na przykład czajnik ziewa,

garnek wzdycha, woda śpiewa,

groch kapuście szepce w ucho,

a z ciastkami w piecu krucho,

piec coś mruczy, ogniem zieje,

kocioł się na nogach chwieje

zaś widelec zęby szczerzy

do kłócących się talerzy.

Patelnia o pomoc woła,

dym się snuje, pachną zioła.

Coś wam powiem po kryjomu:

dla mnie kuchnia

to najmilsze miejsce w całym domu.

temat tygodnia: u fryzjera         (26.02.2018 - 02.03.2018)

Dodano: 12:08:25 24-02-2018

Cele ogólne:

-poszerzanie wiedzy nt.  pracy ludzi w zawodzie fryzjerskim

-wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera/fryzjerki

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej

-wyjaśnienie zjawiska elektryzowania się włosów w kontakcie z syntetyczną tkaniną

-rozwijanie wymowy dzieci poprzez ćwiczenia artykulacyjne

-rozpoznawanie przedmiotów na podstawie dźwięków, jakie wydają i odtwarzanie dźwięków

-doskonalenie słuchu fonematycznego

-doskonalenie umiejętności matematycznych: segregowania, klasyfikowania, orientacji w przestrzeni

-zwrócenie uwagi na rodzaj, nazwę fryzury, na kolor włosów i objaśnienie nazw: blondyn, blondynka, szatyn, szatynka, brunet, brunetka

-poszerzanie doświadczeń plastyczno-technicznych

-wdrażanie do samodzielnego wyboru zabawek i porządkowania ich po skończonej zabawie

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

-wybiera przedmioty potrzebne fryzjerowi

-potrafi wypowiedzieć się nt pracy fryzjera                              

-zachowuje się w sposób właściwy w  miejscu publicznym

-jest spostrzegawcze i wskazuje różnice w obrazkach

-poprawnie kończy rozpoczęte zdanie z podanym wyrazem

-odgaduje zagadki słuchowe

-prawidłowo powtarza wyrazy dźwiękonaśladowcze

-dzieli nazwy na sylaby

-segreguje przedmioty pod względem koloru, wielkości, kształtu

-posługuje się pojęciami wyżej, niżej, obok

-przelicza liczebnikami w zakresie 1-6

-rozpoznaje i nazywa kolory

-poprawnie i starannie wykonuje zadanie

-samodzielnie sprząta zabawki

 

Temat Tygodnia: Zwierzęta Afrykańskie

Dodano: 11:30:37 17-02-2018

Cele ogólne:
- zachęcanie do swobodnego wypowiadania się
-rozbudzanie ciekawości poznawczej i wzbogacanie wiedzy o świecie
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
-wykorzystanie posiadanej wiedzy i rozwijanie wyobraźni
- doskonalenie słuchu fonematycznego
- kształcenie umiejętności właściwej siły nacisku jako przygotowanie do nauki pisania
-zaspokojenie naturalnej potrzeby zabawy
- doskonalenie sprawności motoryki małej i zachęcanie do starannego kolorowania
-rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej
-doskonalenie orientacji w przestrzeni
-poznanie wybranych zwierząt egzotycznych
-doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-6

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
-bawi się zgodnie z innymi
-wypowiada się nt zwierząt
-wyszukuje obrazki na dany temat
-wspina się na palce
- rozumie pojęcia sawanna, zoo
-wymieni zwierzęta tam żyjące
-naśladuje zwierzęta ruchem
-dzieli słowa na sylaby
-jest spostrzegawcze
-jest sprawne ruchowo
-ma orientacje w schemacie ciała
-naśladuje głosy zwierząt
-sprawnie wykonuje wszystkie ćwiczenia naśladowcze
-precyzyjnie koloruje wg kodu
-słucha bajeczki z uwagą
-samo organizuje sobie zabawę
-buduje z klocków
- tworzy zbiory różnych elementów
-przelicza liczebnikami głównymi
-odgaduje zagadki wizualne
- samodzielnie wykonuje prace plastyczną
-wymieni cechy zwierząt
-odgaduje zagadki
- mówi o swoich odczuciach

                    

temat tygodnia: w lodowej krainie (12.02.2018 - 16.02.2018)

Dodano: 11:49:28 11-02-2018

Cele ogólne:

-rozbudzanie zainteresowań książką

-zachęcanie do aktywności ruchowej

-ćwiczenie koncentracji, uwagi, spostrzegawczości

-rozbudzanie ciekawości poznawczej

-usprawnianie motoryki małej

-rozwijanie słuchu fonematycznego  poprze dzielenie nazw na sylaby

-wzbudzanie zainteresowań życiem zwierząt żyjących w trudnych warunkach

-zachęcanie do zabaw zespołowych i sprzątania po skończonej zabawie

-doskonalenie kolorowania wg wzoru

-rozwijanie umiejętności matematycznych 

-doskonalenie umiejętności starannego wycinania nożyczkami z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa

-zachęcenie do mówienia o swoich odczuciach  

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

-ogląda książki z zainteresowaniem

-wypowiada się nt. treści  opowiadania i obrazków

-słucha z uwagą; potrafi się skoncentrować

-zna cechy charakterystyczne zimy

-wypowiada się nt. zwierząt, którym warunki zimowe odpowiadają

-precyzyjnie koloruje

-dzieli wyrazy na sylaby

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta

-układa sylwetę  pingwina

-posługuje się pojęciami dotyczącymi wielkości

-przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 6

-wycina określone kształty

-bezpiecznie posługuje się nożyczkami

-mówi o swoich odczuciach

-chętnie i zgodnie bawi się z innymi

-sprząta po skończonej zabawie

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

 

 

,,Pingwinek” (M. Tokarczyk)

Jest taka zimna kraina,

Gdzie mieszka pewien dziwny ptak…

Który pływa niczym karp!

Nie umie latać, nie umie skakać,

za to lubi rybki łapać.

Zawsze elegancko jest ubrany,

frak go zdobi czarno-biały.

Na lodowatej krze pływa od rana,

bo to zabawa bardzo wspaniała.

Mieszka tam gdzie mróz i śnieg,

czy już wiesz co to za zwierz?

Tak to pingwin z Antarktydy,

gdy jest zimno jest szczęśliwy!

 

Dodano: 19:46:37 05-02-2018

 

Bardzo serdecznie w imieniu swoim i dzieci chciałybyśmy podziękować wszystkim Babciom i Dziadkom za tak liczne przybycie. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci pięknie się zaprezentowały, a następnie wręczyły swoim Babciom i Dziadkom prezenty.

Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!

Dziękujemy :)

 

Temat Tygodnia: bezpieczne zabawy na śniegu (05.02-09.02)

Dodano: 19:09:54 05-02-2018


Cele ogólne:
-zachęcanie do aktywności oraz kształtowanie wyczucia własnego ciała i przestrzeni
-rozwijanie logicznego myślenia podczas układania opowiadania
-poznanie miejsc i zasad bezpiecznej zabawy zimowej
-zachęcenie do przebywania na świeżym powietrzu
-doskonalenie sprawności manualnych
-ćwiczenie uwagi, spostrzegawczości i cierpliwości
-usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo – ruchowej
-wzmacnianie mięśni biorących udział w oddychaniu
-zachęcanie do mówienia cicho i głośno
-rozwijanie zainteresowań literatura dziecięcą
-poznanie figury geometrycznej “kuli”
-zachecanie do poszukiwania tej figury w sali
-doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania ilości elementów

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
-słucha uważnie wiersza, wypowiada się na temat treści wiersza
-zna miejsca bezpiecznych zabaw na śniegu ,lubi przebywać na świeżym powietrzu
-precyzyjnie koloruje obrazek
-wymieni korzyści zimy
-odgaduje odgłosy
- jest sprawne ruchowo
-zna pozycje ruchowe do ćwiczeń i wykonuje ćwiczenia
-kończy zdanie mówiąc kiedy jest wesoły
-szybko znajduje parę
-potrafi bawić się w Berka
-mówi cicho i głośno
-wie jak wygląda kula, odnajduje kule w otoczeniu
-opowiada treść historyjki obrazkowej
-przelicza liczebnikami głównymi
-wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
-dzieli wyrazy na sylaby

 

WIERSZYK: 

Zimny wicher dmucha,
Wieje nam do ucha,
Czapki ciepłe mamy,
Zimie się nie damy.
a lubimy taki wiatr,

Który śnieżek wieje w świat.
Śnieżek wieje już do dzieci,
Będzie bałwan, drugi, trzeci. 

Zaproszenie na dzień Babci i dziadka

Dodano: 07:11:42 15-01-2018

Babciu kochana i Ty dziadku drogi

zapraszamy do Nas w przedszkolne progi.

Dzisiaj wnuczek i wnuczka na Ciebie czekają,

w prezencie piosenki i wierszyki mają.

Zawitajcie proszę w lutym 5-ego

o godz. 13.00 roku 2018.

 

KIERMASZ W PRZEDSZKOLU

Dodano: 13:14:19 11-12-2017

Drodzy rodzice

W naszym Przedszkolu organizowany jest kiermasz bożonarodzeniowy. Na korytarzu obok schodów pojawiło się MiSIOWE stoisko z ozdobami wykonanymi własnoręcznie przez nasze Misiaki :) Ozdoby te mogą być piękną dekoracją domu lub idealnym prezentem. Gorąco zachęcamy do kupna, całkowity dochód ze sprzedaży ozdób zostanie przekazany na konto Rady Rodziców.

Ps. W domkach ukryte są ceramiczne cudeńka ;)

 

temat tygodnia: Czekamy na święta bożego narodzenia / cz. i (11.12.2017-15.12.2017)

Dodano: 17:30:25 09-12-2017

Cele ogólne:

-zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi

-nabywanie umiejętności formułowania poprawnych, zrozumiałych wypowiedzi nt. świąt

-kształcenie pamięci odtwórczej

-utrwalenie kolorów podstawowych

-rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej i poczucia estetyki

-kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas nauki piosenki

-wyzwalanie radości podczas wykonania pracy plastycznej nową techniką

-rozumienie zakresu pojęcia ,,ozdoby choinkowe”

-wzbudzanie zainteresowania matematyką poprzez manipulowanie na zbiorze przedmiotów

-rozróżnianie pojęć: świerk – choinka

-wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu w przestrzeni: wyżej, niżej

-utrwalenie dni tygodnia

-wdrażanie do przestrzegania reguł oraz kształtowanie odporności emocjonalnej

 

Przewidywane osiągnięcia:

Dziecko:

-wypowiada się na podany temat posługując się całymi zdaniami

-mówi wyraźnie wiersz z pamięci

-zauważa określone dekoracje

-ozdabia bombkę razem z innymi

-śpiewa piosenkę

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną nową techniką

-zna i wymieni ozdoby choinkowe

-precyzyjnie wykonuje pracę plastyczną

-przelicza elementy w zakresie 6

-rozumie pojęcie “tyle samo”

-posługuje się pojęciami na, pod, wysoko, nisko

-zna zasady zgodnej i bezpiecznej zabawy z rówieśnikami

 

 

Wiersz "Choinka”  (B. Forma)

W kącie naszej sali pięknie przystrojona,

panna choineczka uśmiecha się do nas.

 

Na niej bombki, łańcuch, lampki kolorowe.

Gwiazdeczki prześliczne, złote i bajkowe.

 

Na jednej gałązce piernikowe ludki,

a na innej siedzą małe krasnoludki.

 

Pajacyk, kogucik, maleńkie serduszka,

chrupiące ciasteczka, pachnące jabłuszka.

 

Wkoło tańczą dzieci, kolędy śpiewają,

na choince świecidełka radośnie wieszają.

 

zajęcia otwarte

Dodano: 17:12:51 08-12-2017

Szanowni Państwo,

Święta zbliżają się do nas wielkimi krokami, więc z tej okazji serdecznie Państwa zapraszamy na zajęcia otwarte, które odbędą się dnia 18.12.2017 (poniedziałek) o godz. 15.00.

 

Wprowadź tytuł

Dodano: 13:04:48 03-12-2017

Przypominamy, 

4 grudnia (poniedziałek) dzieci będą miały przegląd stomatologiczny w Gabinecie DuoDental w Siechnicach. 

 

                                                     

TEMAT TYGODNIA: "odwiedzi nas mikołaj"(04.12.2017 - 08.12.2017)

Dodano: 11:07:58 03-12-2017

Cele :
-doskonalenie motoryki małej
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się i tworzenia dłuższych wypowiedzi
-poznanie sposobów relaksacji
-rozwijanie ekspresji twórczej i plastycznej
-doskonalenie motoryki ruchowej
-rozwijanie zainteresowań dzieci
-zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych
- prawidłowe stosowanie przymiotników
-rozwijanie empatii
-kształcenie koncentracji uwagi
-wdrażanie do kulturalnego zachowania się, używania form grzecznościowych
-rozwijanie zmysłu dotyku
-doskonalenie analizy sylabowej
-rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie do 6
-kształtowanie umiejętności matematycznych

Przewidywane osiągnięcia dzieci:
-bawi się zgodnie z innymi
-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie
-oczekuje na swoja kolej wypowiedzi
-jest sprawne ruchowo
-jest twórcze słownie
-sprząta po skończonej zabawie
-jest spostrzegawcze
-właściwie posługuje się przyimkami
- cieszy się ze spotkania z Mikołajem i wspólnych zabaw
-zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych
-dzieli nazwy na sylaby
-liczy poprawnie w zakresie 6
-śpiewa poznaną piosenkę
-zna i stosuje formy grzecznościowe
-jest odważne i śmiałe w zabawie

 

"Wiesz, Mikołaju...”


Wiesz, Mikołaju, tak myślimy sobie,
że dobrze będzie, gdy powiemy Tobie,
że czasem ktoś z nas niegrzeczny bywa,
złości się, płacze, kogoś przezywa.
Nie słucha mamy, nie pije mleka,
Nie chce pomagać, tylko narzeka.
Dlatego dzisiaj, stojąc przed Tobą
Pragniemy połączyć się miłą zgodą.
Powiemy razem – tak, przepraszamy,
Od dzisiaj wszyscy się poprawiamy,
Żeby Mikołaj mógł w przyszłym roku
Znowu prezenty przynieść nam wokół.

 

       

 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Dodano: 20:43:00 28-11-2017

 

 Drodzy rodzicie
W szatni na naszej tablicy pojawiła się informacja na temat Jarmarku Świątecznego (15.12.2017)
Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia a rodziców chętnych do współpracy o wpisywanie się na listę :)

temat tygodnia: zwierzęta domowe (27.11.2017 - 01.12.2017)

Dodano: 14:19:42 24-11-2017

Cele ogólne:

-poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu

-kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

-doskonalenie umiejętności posługiwania się woreczkiem gimnastycznym

-doskonalenie sprawności grafomotorycznych i manualnych

- nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i  muzyką i zachęcanie do wspólnej zabawy

-doskonalenie analizy słuchowej wyrazów

-ćwiczenie pamięci

- rozwijania myślenia matematycznego; nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i  porównywania ilości dwóch zbiorów

-rozwijanie motoryki dużej i  zaspokojenie potrzeby ruchu

- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej

 

Przewidywane osiągnięcia:

-rozpoznaje zwierzęta i wypowiada się na ich temat

-wymieni zwierzęta hodowane w domu 

-zna cechy charakterystyczne niektórych zwierząt 

-wie, jak należ opiekować się zwierzętami

-wymieni domy określonych zwierząt

-jest sprawne ruchowo

-precyzyjne koloruje

-właściwie posługuje się przyborami

-mówi wiersz z pamięci

-reaguje na dźwięki i inne sygnały

-dzieli wyrazy na sylaby

-przelicza liczebnikami w zakresie 5; tworzy zbiory i przelicza elementy

-jest aktywne w czasie zabawy; zgodnie bawi się z innymi

 

Wiersz "Nasze zwierzęta”

Zwierzęta kochamy i o nie zawsze dbamy.

Papugę karmimy i do niej mówimy.

A często się zdarza, że ona powtarza.

Kot i pies, to przyjaciele, z nimi zabaw zawsze wiele.

Rybki w akwarium ciągle pływają i ogonkami do nas machają.

Tylko żółwik nasz malutki chowa się do skorupki jak do budki.

 

 

Temat tygodnia: DBAMY O CZYSTOść      (20.11.2017-24.11.2017)

Dodano: 12:49:28 19-11-2017

Cele :


- rozwijanie umiejętności formułowania poprawnych pod względem składniowym wypowiedzi językowych
-zachęcenie do porównywania wyglądu dwóch przedmiotów
-zachęcanie do rozwijania własnych zainteresowań
-doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
-rozwijanie sprawności fizycznych: zwinności
-doskonalenie posługiwania się nożyczkami
- rozwijanie umiejętności spostrzegania, obserwowania,
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy: przeznaczenia
-rozwijanie logicznego myślenia , koncentracji oraz odwoływanie się do własnej wiedzy
-rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, wyobraźni i poczucia estetyki

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:


-sprząta po skończonej zabawie
-prawidłowo powtarza dźwięki
-zna zasady higieny, zna przybory toaletowe
-wie co się stanie, gdy nie będzie się dbać o czystość
-jest spostrzegawcze
-kulturalnie odnosi się do innych
-poprawnie wymawia słowa
-koloruje wg kodu
-zna i nazywa kolory
-bawi się zgodnie z rówieśnikami
-potrafi posługiwać się nożyczkami i wycinać po linii prostej
-klasyfikuje wg przeznaczenia
-przelicza w zakresie 5
-rozwiązuje zagadki
-porównuje, zauważa różnice w kształcie, kolorze
-próbuje wykonać podskoki obunóż i jednonóż
-śpiewa i bawi się przy piosence

temat tygodnia: Co robimy w chłodne dni? (13.11.2017-17.11.2017)

Dodano: 17:02:28 11-11-2017

Cele ogólne:

-rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedź w oparciu o obrazek

-rozwijanie umiejętności grafomotorycznych

- rozwijanie wyobraźni muzycznej

-wdrażanie do uważnego słuchania

-rozwijanie umiejętności spostrzegania, obserwowania, uwagi poprzez porównywanie przedmiotów i dostrzeganie ich cech jakościowych (koloru)

-rozwijanie orientacji przestrzennej

-rozwijanie drobnych ruchów rąk

-wdrażanie do starannego wykonania pracy

-zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w zabawach naśladowczych i muzycznych

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

-potrafi wymienić zajęcia dzienne i nocne

-potrafi się wypowiedzieć nt. właściwego ubioru

-poprawnie wypowiada dźwięki, wyrazy, zdania

-buduje dłuższe wypowiedzi

-śpiewa piosenkę

-precyzyjnie rysuje znaki

-słucha uważnie bajeczki

-układa rytmy wg wzoru

-klasyfikuje wg koloru

-stosuje pojęcia wyżej – niżej

-prawidłowo posługuje się przyborami do rysowania 

-dba o porządek wokół siebie

-zna i stosuje zasady zgodnej zabawy

 

TEMAT TYGODNIA: Jesienna pogoda    (06.11.2017 - 10.11.2017)

Dodano: 09:40:45 05-11-2017

Cele ogólne :
-zachęcanie do obserwowania zjawisk pogodowych
-rozwijanie sprawności manualnych
-rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk
atmosferycznych
-rozwijanie wyobraźni ruchowej podczas zabaw przy muzyce
-kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń
-zachęcanie do eksperymentowania
-tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości, koloru; utrwalanie pojęć: para, prawy, lewy, w sytuacji użytkowej
-zwrócenie uwagi na różne kształty i wielkość chmur oraz emocje
-doskonalenie wypowiadania się dłuższymi zdaniami
-wydłużanie fazy wydechowej
-doskonalenie śpiewu zbiorowego
-zwracanie uwagi na kulturalne odnoszenie się do innych
-rozwijanie wrażliwości kolorystycznej poprzez zabawę z kolorem
-doskonalenie umiejętności przeliczania
Przewidywane osiągnięcia dzieci:
-wypowiada się nt zaobserwowanych zjawisk
-zna i wymienia cechy charakterystyczne dla jesieni
-potrafi wymienić części garderoby
-chętnie bawi się przy muzyce
-jest sprawne manualnie
-sprawnie wykonuje zadania ruchowe
-chętnie bawi się przy muzyce
-precyzyjnie koloruje
-potrafi z papieru uformować chmurę
-rozpoznaje emocje
-stosuje się do reguł w zabawie
-używa zwrotów grzecznościowych
-zna treść piosenki
-przelicza liczebnikami porządkowymi i głównymi

 

założenia do pracy w Listopadzie

Dodano: 11:55:23 29-10-2017
  • Zwierzęta w lesie
  • Jesienna pogoda
  • Co robimy w chłodne dni
  • Dbamy o czystość
  • Zwierzęta domowe

temat tygodnia: zwierzęta w lesie (30.10.2017 - 3.11.2017)

Dodano: 11:50:37 29-10-2017

Cele ogólne:

- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody

-doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia

-rozpoznawanie i  nazywanie  emocji

-doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej 

- nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według malejącej i  wzrastającej liczby elementów

-przeliczanie liczebnikami porządkowymi

-utrwalenie nazw zwierząt leśnych

-poznanie różnych gatunków orzechów

-zachęcanie do wspólnych zabaw zespołowych

-doskonalenie umiejętności plastycznych

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

- rozpoznaje i nazywa zwierzęta zamieszkujące las

-mówi wiersz z pamięci

-rozpoznaje i nazywa emocje

-układa obrazek z części 

-koloruje wg kodu

-szereguje przedmioty wg wielkości

-prawidłowo przelicza w zakresie 5

-rozróżnia różne gatunki orzechów

-prawidłowo posługuje się kredkami

-samodzielnie tworzy pracę

-aktywnie uczestniczy w zabawach

 

Wiersz "Jeż i wiewiórka”

Skakała wiewiórka,

orzeszków szukała,

na leśnej dróżce jeżyka spotkała.

Dokąd idziesz jeżu?

Mam ważne zadanie.

Muszę znaleźć na zimę cieplutkie mieszkanie.

Co robisz od rana, wiewiórko kochana?

Wiele czasu mi zajmuje smakołyków gromadzenie,

Bo na zimę, drogi jeżu, każde przyda się jedzenie.

 

 

 

TEMAT TYGODNIA:                                    GRZYBY (23.10.2017- 27.10.2017)

Dodano: 11:33:43 21-10-2017

Cele ogólne: 

- rozwijanie spostrzegawczości

- rozwijanie mowy i myślenia; wzbogacanie słownika czynnego i bernego ; wydłużanie czasu       koncentracji i słuchania innych

- doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi

- ćwiczenia kształtujące prawidłowe wysklepienie stopy

- rozwijanie sprawności manualnych

-określanie ilości wielkości, wysokości obserwowanych obiektów

- zapoznanie z grzybami nie jadalnymi 

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci: 

- wymieni zjawiska charakterystyczne dla jesieni

- przelicza i koloruje odpowiednią ilość

- bawi się zgodnie z innymi dziećmi

- stosuje się do ustalonych zasad

- układa obrazek z części

- liczy w zakresie do 5 

- posługuje się określeniami wielkości

- zna niektóre grzyby nie jadalne

- jest sprawny manualnie

- jest twórcze w zabawie

- sprząta po skończonej zabawie

- słucha poleceń nauczyciela

" PAMIETAJ , GDY WEJDZIESZ W LAS,

ZBIERAJ TE GRZYBY KRÓTE ZNASZ!!" 

 

 "MUCHOMOREK"

Podskoczył raz sobie muchomor troszeczkę

i zaczął niezradnie wywijać poleczkę

A jak sie roztańczył, a jak się rozruszał

wszystkie białe kropki zgubił z kapelusza.

 

TEMAT TYGODNIA:                                    DRZEWA JESIENIĄ(16.10.2017- 20.10.2017)

Dodano: 14:29:20 17-10-2017

 Cele ogólne:

- poznawanie przyrody i poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią

- zapoznanie z gatunkami drzew

- kształtowanie umiejętności budowania dłuższych zdań i stosowania określeń: na, obok, pod

- utrwalenie kierunków oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej

- nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według malejącej i wzrastającej liczby elementów

- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych i plastycznych

 

Przewidywane osiągnięcia dzieci:

- wskazuje cechy jesieni

- zna dary jesieni

- dostrzega zmiany w przyrodzie

- potrafi wymienić nazwę drzewa , owocu i odszukać liść z danego drzewa

- zna owoce i liście drzew i je nazywa

- buduje dłuższe zdania w wypowiedzi

- przelicza w zakresie 5; określa liczebność zbiorów

- układa rytmy z owoców

- stosuje w zabawie „kierunkowość”

- rysuje po śladzie

- poprawnie posługuje się przyborami

 

 

 

"Kasztany "

Leci kasztan leci

Za nim drugi, trzeci

A Marysia rada

Że jej czwarty spada

Ten jeden brązowy 

Ten drugi brązowy 

A ten trzeci, czwarty biały do połowy. 

Zaproszenie do głośnego czytania :)

Dodano: 16:16:50 01-03-2017

 

 

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wyobraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. W dzisiejszych czasach zdominowanych przez telewizję i komputery chwile poświęcone na wspólne czytanie książek pozwalają tworzyć atmosferę ciepła, wzajemnej bliskości a dorosłym dodatkowo dostarczają  momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu i codziennych spraw. 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo nszych przedszkolaków oraz inne chętne osoby do głośnego czytania w naszym przedszkolu.

Termin oraz szczegóły Państwa wizyty w przedszkolu do ustalenia z wychowawczyniami :)

Realizacja strony Mateusz Russak - 2015